Troen 1: Gud

Trosartiklene. 1. artikkel. Om Gud. 

Her tales om Gud som skaper. Å forstå dette er grunnleggende for å forstå andre punkt i trosbekjennelsen. Den ene trosartikkel føres videre i de andre. Slik bygger de senere artikler på de første

. Hva lærer den lutherske kirke om Gud ? og andre evangeliske samfunn?

 1. Hvem Gud er.

 Vi må først stanse litt ved dette viktige spørsmålet. Hva lærer Bibelen egentlig om Gud? Her må vi svare relativt kort og enkelt.

 a) Der ER en Gud. Bibelen regner det som sikkert at Gud eksisterer og at alle mennesker til alle tider har trodd på en Gud. Det er dåren som sier at det ikke er noen Gud,Salme 14,1. Djevelen lurer mange til å tro at de er som dyr og alt er slutt med døden. Nei, sier Bibelen. Gud ER, 2.Mos. 3,14. Han var i begynnelsen.

 A. Vi kjenner ikke noe folk som ikke har trodd på en gud, det gjelder også australnegrene som man lenge trodde var uten gudstro. Kjenner de ikke navnet på den sanne Gud, tilber de en ukjent gud. Apg. 17,23.

 B. Mange ateister og agnostikere ber når de kommer i nød eller skal dø. Det viser at i hjertets innerste bor en lengsel og trang etter Gud, selv om de ikke erkjenner det eller til og med nekter det offentlig.

 Gud er det vi er opptatt av, han er det vi stoler på og tilber. Som en har sagt: Folk samles der de har sine guder (for eksempel på idrettsarenaer eller i konsertsaler).

 b) Vi kan ikke bevise Gud, vi må tro ham. Man har forsøkt mange bevis ned gjennom tidene, men de er alle forkastet etter en tid.  Det vil alltid finnes svake punkt i en menneskelig argumentasjon og forsøk på bevis av det overnaturlige.

 Men et par spørsmål kan vi likevel stille: Må det ikke stå noe bak alt som er blitt til og som skjer? Er verden virkelig blitt til ved en tilfeldighet? Og kan noe tenkes uten et opphav, en begynnelse? Kan noe i det hele tatt lage seg selv. Også darwinistene tror, men de tror på tanken og ikke på den guddommelige åpenbaring. Heller ikke deres lære kan bevises, det kan heller ikke ateistenes.

 c) Gud er en person, et intelligent vesen og ikke en kraft overalt. Det siste er panteisme. Bibelen tar om ham som en person, et spesielt vesen med en persons egenskaper.

 d) Gud er den eneste Gud, han er ikke en blant mange. Alle andre såkalte guder er avguder som vi ikke skal tilbe (1.bud). Jødene lærer dette ganske sterkt ved sin trosbekjennelse (Sjema) fra 5. Mos. 6,4. På hebraisk lyder den: Sjema jisrael, adonaj, ælohenu, adonaj æchad. Den siste bokstaven D skrives større enn de andre i hebraiske bibler, for ikke å forveksles med en lignende bokstav R. Hvis denne bokstaven ble bukt eller lest, ville ordet bety: en fremmed, og det er ikke betydningen. Herren (adonaj) er ikke en fremmed, han er den eneste Gud! Han er én. Og Gud eksisterer, han er evig ? det sier Skriften.

 2. Hva Gud har gjort.

 Guds gjerning i første artikkel er skapelsen. Det er Gud som står bak alt.Verden er kommet fra hans hånd. Or det skape (hebr. bara) betyr nettopp å lage noe av ingen ting, og det brukes alltid med Gud som subjekt. Det er bare han som kan skape.Ordet brukes 33 ganger i GT, derav 14 ganger i Mosebøkene. 

 Vi tror altså at alt er av Gud, det er skapt ved en spesiell handling eller akt. Det er ikke lett å forstå for tanken. Og vitenskapen synes å motsi Bibelen på noen punkt. Utviklingsteorien (evolusjonslæren) har vært på frammarsj i mange år, og den gjennomsyrer samfunnet. Den har fotfeste både i skoleverket og i massemedia. Når vitenskapen ikke stemmer med Bibelen, har mange lett for å gi Bibelen karakteren feil. Forklaringen kan være at vi ikke forstår alt eller at ikke alt er kommet fram i lyset ? dvs. at vitenskapen er i sin barndom.

 Heller ikke utviklingslæren er helt vitenskapelig. En sikker vitenskapelig teori skal kunne etterprøves med samme resultat. Men skapelsen kan aldri etterprøves.

 Hvorfor mener vi at utviklingslæren er farlig? Den avsetter Gud, han blir ikke nevnt som en mulig årsak en gang. Og da er den antikristelig i sitt vesen. Vi skal selvsagt etterprøve teorien så langt det er mulig, forstå og tenke gjennom teoriene. Men når en teori utelukker Gud og det transedente, vil en kristen måtte ta avstand fra de resultat som utelukker Gud.

 Bibelen taler klart om Gud som skaperen av hele universet. GT begynner med denne setningen: I begynnelsen skapte Gud?, Gen.1,1. Og salmisten synger slik: Når jeg ser din himmel, dine fingrers gjerning (Salme.8,4), og: Han talte og det skjedde, han bød og det stod der (Salme 33,9). Det må vi si er klare ord.

 Hebr. 11,3 viser oss at vi nettopp må tro skapelsen: Ved tro skjønner vi at verden er kommet i stand ved Guds ord. Gunnes oversetter slik: Det er troen som får oss til å forstå at verden er blitt til på et rod fra Gud ? det vil si, at det vi ser har en usynlig årsak.

 Tanken vår kan aldri fatte dette. Men troen tror fordi Guds ord sier det. Der hviler troen. Og mennesket er Guds ypperste skapning. Salme. 8. Det er skapt spesielt, på en anne  måte enn dyr og andre ting. Og det er blitt til en levende sjel.

--

3. Hvordan Gud skapte verden.

 Gud skapte alt godt, rent, hellig og syndefritt. Hele universet og skapningen var fullkommen da den kom fra Guds hånd. Han så på sitt verk da det var blitt ferdig, og se, det var såre godt.Gen.1,31. I Edens hage var altså ingen synd og ikke noe stygt. Mennesket hadde ingen urene tanker eller hat i sitt hjerte. Mennesket er skapt godt. Det var fullkomment etter Guds vilje. Her mener vi ikke hvert enkelt individ i dag, men slik mennesket var etter skapelsen og før fallet. Verden var et Paradis fordi alt var i harmoni med Guds vilje.

 Derfor skal vi ikke gi Gud skylden for all vondskap og elendighet som skjer i verden nå. Gud skapte det slik det skulel være, Pred.7,29.

 Årsaken til alt ondt er synd og Djevelen, som vi skal se senere. Men i Eden levde mennesket i samfunn med sin Gud.

 4. Gud oppholder alt.

 ?Jeg tror også at han oppholder alle ting,? sier forklaringen. Gud overlater ikke sin skapning til seg selv. Han er med oss og gir oss det vi trenger. Derfor er ingen ting vårt eget produkt eller vår ære. Medregnet her er både mat og klær, hus og ellers alt vi har og behøver.

 Det er ydmykende for mennesket som gjerne vil være sin egen herre. Men i Ordet ser vi at det vi gjør, egentlig er Guds verk. Hver dag, vår og høst, i sol og regn. Alt dette er etter Guds løfte til Noah, da regnbuen ble satt på himmelen som tegn på hans trofasthet. 1.Mos.8,22.

 Se på fuglene, sier Jesus, deres Far før dem. Mat.6,26.

 Men vi skal også arbeide. Vi skal ikke være late og tenke at Gud gir alt.Men vi skal gi Gud æren for arbeidet og resultatet av vårt liv.

 Luther skriver: Han rikelig og daglig forsørger meg? og gir klær, sko og mat? Og alt dette gjør han fordi han er vår Far.

 Denne Guds gode gjerning gjelder alle mennesker, også de ugudelige. Men de vil ikke innse og erkjenne det, og takker ham heller ikke for det. Mat.5,45.

 5. Gud bevarer oss.

 Han bevarer fra farer, forsvarer oss og hindrer alt ondt for oss. Vi er som Lot i Sodoma: Gud ordnet med en befrielse og førte ham i sikkerhet. Jakob så himmelstigen der engler steg opp og ned hos ham. Det er vår beskyttelse selv om vi ikke alltid forstår og ser det. Han sender usynlig englevakt. Gud styrer alt om vi ikke alltid ser det eller forstår hans ledelse. Hvor mye ondt hadde ikke ellers rammet oss?

 Her skal vi skille mellom Guds tillatelige vilje og hans egentlige vilje. Ikke alt som skjer er etter Guds tanke og ønske, som krig, hunger og annet ondt. Men Gud tillater at det skjer for å lære oss noe og fordi mennesket har sin egen vilje i menneskelige saker. Han styrer oss ikke som roboter eller maskiner. Han legger alt til rette for oss, men tillater ikke at vi følger hans råd. Det må vi avgjøre selv.

 Ingen ting av dette er etter vår fortjeneste. Det er nåde hele veien.

 6. Gud krever lydighet.

 Vi er skyldige å takke Gud  og lyde ham i alt. Det kan han kreve fordi han er vår skaper og nettopp fordi han gir oss alt.Derfor er det naturlig at han venter det. Ef.5,20: Si Gud og Faderen takk for alle ting.

 Det skal vi ikke gjøre for derved å vinne fortjeneste hos Gud eller skaffe oss himmelbillett. Heller ikke av redsel og frykt for å bli straffet. Gud er ingen tyrann som truer: Vær lydig, ellers?!

 Vi skal heller se naturlig på det: Vi er hans verk, Hvorffor skulel vi ikke da takke ham?

 Men de fleste gjør ikke det. Det viser synden og ondskapen i verden.Den falne natur vil ikke gjøre det, og det kan heller ikke gjøre Guds vilje. Det er altså ikke de eytre tingene og gjerningene som er hovedsaken, men hjerte som ikke er rett for Gud. Og det er ondt selv om de ytre gjerningene kan synes gode.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Kategorier

Arkiv

hits