Troen 3: Ånden.

 3. trosartikkel: Om Ånden. 

 Den hellige Ånd er ofte omtalt i Bibelen. Ordet for ånd betyr egentlig vind eller pust og blir noen ganger oversatt slik, f.eks. Joh.3,8 og 1.Mos.3,8 (oversatt kjølig). 

 1. Det gamle testamentet.

 I GT ble Ånden gitt til spesielle mennesker i spesielle situasjoner eller tjenester, f.eks. til profetene. Esek. 11,5; Hos. 9,7; Sak.7,12. ?Ånden meddeles også i GT til visse personer som innehadde embeter og oppdrag i Israel.?  Etter syndefallet skulle Ånde være med å ?forberede den gjenløsning som Sønnen i tidens fylde skal utføre?. 

 I GT ble det også gitt løfte om at Ånden skulle komme over alle, i Messiastiden. Joel 3,1. Guds Ånd skulle utgydes over alle. Ånden er fra Gud og er ?noe? av Gud, ja Gud selv. Alle mennesker skulle få del i det, og ikke bare de spesielt utvalgte. Både sønner, døtre, treller skulle få den, dvs. alle mennesker kunne få Ånden og alle frelste skulle eie den i den nye pakt.  I Joel 3,5 er det tale om at noen blir frelst: Hver den som påkaller Herrens navn. De skal få drømmer og syner og tegn ? det viser Ånden i hele dens bredde til de troende. Dette var et rikt billedspråk som taler om Herrens dag, v.4. Ånden skal utgydes eller ?rennast ut?. Det må bety at den skal komme i fullt mål og ikke tilmålt i rasjoner. Den skal strømme over land og folk, Joh.3,34.

2. Det nye testamentet.

 Profetien i Joel 3 ble oppfylt på pinsedag, Apg.2,16: Dette er det som er sagt ved profeten, står det. Det må bety at Joels ord ble oppfylt der og da- slik Jes. 53 ble oppfylt langfredag. Ånden hadde altså vært på jorden før, men nå kom den på en ny og spesiell måte, tilgjengelig for alle. Nå kom den nye pakt og en ny tid.Hele NT vitner om det. Det var en misjonstid der Ånden ble gitt til alle som tok imot evangeliet.

 Pinse er slik en engangshandling, en historisk begivenhet som aldri skal gjentas. På samme måte som Golgata var en avsluttet handling med virkning inn i framtida, er pinse en avslutta handling. Derfor ser vi f.eks. aldri ildtunger komme over de troende verken i nytestamentlig tid eller senere i vår tid. Men det skjedde pinsedag, Apg. 2,3.

3. Hvordan er Ånden?

 Det er viktig å forstå Ånden rett. Her er mye usund forståelse av den. Det leder lett til falske konklusjoner og inn i åndelig svermeri. DHÅ er en person, det er det viktig å holde fast på. Han er den tredje person i guddommen. Ånden er ikke en kraft, følelser, noe ubestemt og svevende.I Apg. 1,8 står det at apostlene skulle få kraft når Ånden kom, men det er noe annet.Som den 3. person i guddommen har den lik makt som Gud og Jesus og er ett med dem. Han har egenskaper og gjerninger som en person.Derfor kan vi ikke ta imot en del av Ånden eller få litt av den. Vi tar imot Ånden som person ? altså som en enhet og helhet.

 Bibelen bruker pron. han om Ånden, f.eks. i Johs 15,26: han skal vitne om meg. (Og det stemmer med grunnteksten. Der kommer det enda tydeligere fram, fordi pneuma er intetkjønn (Nøytrum), men pronomenet som brukes er hankjønn (Maskulinum).

 Ånden tillegges også  personlige egenskaper som brukes om en person: Ånden har kunnskap, vilje, kjærlighet, godhet, føler bedrøvelse. Ef.4,30; 1.Kor.12,11; Mat.12,31. Ånden er evig, allvitende og allmektig som Gud. Hebr.9,14; 1.Kor.2,10; Salme 139,7.

 Ånden har en persons gjerninger. Han virker og utdeler, overbeviser og underviser osv. Noen eksemplet viser det: 1.Kor.12,11: dette virker den ene og samme Ånd, idet han utdeler.  Johs 16,8: når han kommer, skal han overbevise verden om synd?  Johs 14,26: den Hellige Ånd som faderen skal sende i mitt navn, skal lære dere alle ting minne dere om alle ting?

 Alt dette viser at Ånden er en person og ikke en kraft eller ubestemte følelser.

 4. Når mottas Ånden?

 Det er et viktig spørsmål, og her er nok noe ubesvart og uklart hos oss. Har alle de kristne den hellige Ånd, og har alle like mye av den, eller gis den ved en ekstra opplevelse? Det er spørsmål som noen tenker på. Vi vil la noen bibelvers besvare det:

Apg.11.14-15: Da jeg begynte å tale, falt DHÅ på dem likesom på oss.

Apg.10,44: Mens Peter ennå talte disse ord, falt DHÅ på alle dem som hørte ordet.

 Ordet om Jesus ble forkynt for Kornelius og hans hus da. Peter talte om syndenes forlatelse ved troen på Kristus. Når det forkynnes, er Ånden der, og da får de Ånden som tar imot det ordet.

 1.Kor.12,13: fore vi er jo alle døpt med en Åpnd til å være ett legeme. I kap. 1,2 finner vi addressaten: til den Guds menighet som er i Korint ? tillikemed alle dem som på ethvert sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn.

 Alle som tror på Jesus er altså døpt med DHÅ og eier den i fullt mål. Ø. Andersen sier om dette: ?Åndsdåp er et annet ord for gjenfødelse.? I Efes.1,13 leser vi: i ham har også dere, da dere hadde hørt sannhetens ord ? fått til innsegl DHÅ som var oss lovt.

 Dette forstår vi slik: Da vi hørte ordet om Jesus og tok imot det, fikk vi Ånden. Og vi tok imot ham som en person, ikke som et glass vann. Derfor fikk vi hele Ånden. Og det gjelder alle troende. I Rom. 8,9 står det: Har noen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til. Det er klart.

 Å få Ånden er med andre ord å bli frelst. Disse to begrepene er faktisk synonyme. Jfr. Gal.3,1-3,6f.

 5. Ånden og nådegavene hører sammen.

Nådegavene kalles Åndens gaver. 1.Kor.12,1. Det er Ånden som gir dem, v. 8 og 11.  I kap. 12 og 14 er Ånden nevnt 27 ganger, og det viser at nådegavene er personen Åndens gaver. Og fordi Ånden er Gud, gir han noe av Gud når han utdeler gavene.

 Vi ser det av lignelsen om talentene m.fl. Mat.25,14-30 og Luk.19,12-27. Talentene var gaver eller noe av herrens eiendom og rikdom som tjenerne fikk til disposisjon. Det var egentlig hans eiendom som de fikk til låns for en tid!

 Nådegavene er også noe av Jesus, noe vi får til låns her i livet. Til mer vi ligner Jesus i hverdagslivet, til mer har vi og bruker av disse gavene.

 Å, var eg meir deg Jesus lik?

 Den sangen nynner en kristen på. Og han blir aldri ferdig med den bønna.

 En viktig forskjell mellom GT og NT når det gjelder Ånden, er at Ånden (dvs. frelsen) var begrenset til Israels folk i GT. Etter pinsedag ble grensene sprengt. Både frelsen og Ånden er nå for hele verden. Derfor var GT av forberedende karakter, den viste fram mot det fullkomne ? i tidens fylde begynte det.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Kategorier

Arkiv

hits